Asiakkuudenhallinta luotettavasti

Asiakkuudenhallinta on parhaimmillaan erinomainen kilpailuetu. Asiakkuudet ovat yritysten tärkein resurssi, ja asiakkuuksien hallinta liittyy olennaisesti asiakassuhteiden laadun, keston ja kannattavuuden kehittämiseen. Varsin monet yritykset ja yhteisöt pitävät itseään asiakaskeskeisinä. Asiakkaiden mielestä kuitenkin vain aika harvat ovat sitä todella. Asiakkaista tallennetaan monasti paljon erilaista tietoa eri tarkoituksiin, mutta tieto on hajanaista eikä kaikille käyttökelpoista. SuperOffice CRM asiakkuudenhallinta helpottaa asiakastiedon jäsentämistä, hyödyntämistä ja jakamista kaikille tarvitseville. Hyvällä asiakkuuksien hallinnalla voi erottua hyvin kilpailijoista.

 

Asiakkaat odottavat, että heitä palvellaan samalla osaamisella ja tiedolla yhteyshenkilöstä riippumatta. Asiakastyötä tekevien työtekijöiden, kuten esimerkiksi myyjän työ helpottuu merkittävästi, kun asiakastiedot ovat helposti saatavilla, ja asiakkaan tilanteesta pystyy nopeasti luomaan kattavan kokonaiskuvan.

 

Asiakkuudenhallinta osana asiakassuhteen eri vaiheita

Onnistuneen myynnin jälkeen asiakkuuden hoitaminen nousee ensiarvoisen tärkeäksi. Jotta asiakkuus säilyy ja kehittyy, täytyy ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa ja tarpeita pystyäkseen täyttämään asiakkaan toiveet jatkossakin. Asiakkuudenhallinta voidaan nähdä toimenpiteinä, joilla yritykset pyrkivät hoitamaan asiakassuhteitaan kaikissa sen elinkaaren vaiheissa.  Asiakkuudenhallinta perustuu asiakastiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen. Näin pyritään tunnistamaan parhaat asiakkaat sekä ohjaamaan markkinointia, myyntiä ja palvelua siten, että asiakasuskollisuus lisääntyisi.

 

Asiakkuuksien hallintaa painottava strategia mahdollistaa asiakaskeskeisen kulttuurin luomisen ja säilyttämisen. Tällöin yrityksen tai yhteisön toiminta painottuu nykyisten asiakkaiden palveluun ja tyytyväisyyden vaalimiseen sekä uusien asiakkaiden hankintaan. Asiakkaisiin liittyvää tietoa kerätään, jaetaan ja hyödynnetään systemaattisesti luonnollisena osana päivittäisiä rutiineja läpi koko organisaation. Muun muassa myynti- ja markkinointitoimenpiteiden suunnittelu, toteutus ja seuranta voidaan toteuttaa systemaattisesti, nopeasti ja kannattavasti.

 

Kokonaisvaltainen asiakkuudenhallinta on apuna, kun halutaan paremmin ymmärtää ja mitata asiakkaiden käyttäytymistä ja arvoa yritykselle. Tämä ymmärrys puolestaan auttaa kohdentamaan markkinointia paremmin, löytämään lisämyyntimahdollisuuksia sekä nostamaan kauppojen syntymisen todennäköisyyttä. Samalla myös markkinoinnin ja myynnin yhteistyö paranee ja asiakaspalvelu kehittyy. Kaikki tämä on omiaan parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja asiakasuskollisuutta.

 

SuperOfficen avulla asiakkuudenhallinta on helppoa

SuperOffice CRM helpottaa merkittävästi asiakkuudenhallintaa ja yleensä myynnin, markkinoinnin, asiakastuen ja asiakaspalvelun päivittäistä työtä. Esimerkiksi asiakastietojen kerääminen, tallentaminen, etsiminen, jakaminen ja hyödyntäminen helpottuvat huomattavasti. SuperOffice auttaa huolehtimaan siitä, että asiakastiedot ovat yrityksessäsi kaikkien tarvitsijoiden saatavilla. Samalla myös yrityksen henkilöriski vähenee, sillä toinen voi jatkaa siitä, mihin edellinen jäi. Oleellisen asiakastiedon perusteella voidaan suunnitella, toteuttaa ja analysoida asiakkuuksien kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Yleisesti kehittyneempi asiakkuudenhallinta auttaa yrityksiä ja yhteisöjä asiakaskeskeisempään toimintaan.

Ota yhteyttä!